Privacy Policy

Solvia Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. (“Solvia”) olarak faaliyetlerimizi Kişisel Verilere ilişkin mevzuatla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) kararlarıyla uyumlu yürütmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında veri sahibi gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) bilgilendirilmesi öngörülmüştür. Solvia tarafından Kişisel Verileri işlenen İlgili Kişileri, mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilendirmek amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Solvia Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.
Adres: Kozyatağı Mh. Değirmen Sk. No : 18 Nida Kule Kat:20 Kadıköy – İstanbul
MERSİS No: 0773034619100012
Ticaret Sicil No: 907137-0
Tel: 0216 573 27 08
Web Sitesi: www.solviads.com

1. Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz?
Kişisel verilerinizi; bizzat, temsilcilerimiz, çalışanlarımız veya çeşitli kanallar aracılığıyla Kişisel Verilerin Korunması, Saklaması ve İmhası Politikamızın, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak; her türlü yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü kaydı, ses kaydı, web sitesi üzerindeki veya Şirketimize ait diğer formların doldurulması, sözleşmeler, anketler, görüşmeler, elektronik/dijital platformlar ve siteler, sosyal medya platformları dahil online mecralar, e-posta, satış, pazarlama veya destek birimleri, etkinlikler vasıtasıyla veya sair yollardan toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Kişisel verilerinizi, açık rızanıza veya Kanun’un 5 ve 6. maddesinde sayılan açık rıza gerektirmeyen hallere bağlı olarak aşağıdaki amaçlarla işleyebiliyoruz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi Fiziksel mekan güvenliğinin temini, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Ücret politikasının yürütülmesi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan kullanıcı hesabı tanımlama, Havuz araçlarının takibi, İş bilgisayarı/telefonu ve e-posta adresi tanımlama, Şirket kimlik ve yemek kartı çıkartma, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi, Ürün ve hizmetlerin müşteri ihtiyaçları/ yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi ve geliştirilmesi, Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Web sitesi güvenliğinin sağlanması, Web sitesi kullanım analizi, Web sitesi üzerindeki iletişim formu üzerinden iletilen taleplerin karşılanması
 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep / şikayetlerin takibi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Şirketimiz nezdindeki Kişisel Veriler Kanun’un verilerin aktarımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, yurt içindeki veya dışındaki, aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel Üçüncü Kişilere aktarılabilmektedir.

 • Hizmet Alınan Muhasebe Firması, Hizmet Alınan Ajanslar, BES Firması, Hayat Sigortası Firması, Hukuki Danışmanlar, Sağlık Sigortası Firması, Bordrolama Firması, Hizmet Alınan Mali Müşavirlik Firması, Tedarikçiler: Kişisel Veriler; alınan ürün, servis, hizmetler ve bu kişilerle kurulan ticari, hukuki, sözleşmesel ilişki kapsamında, işlemesi gerekecek verilerle ve amaçlarla sınırlı olarak bu maddede belirtilen hizmet alınan firmalara/kişilere aktarılabilmektedir.
 • Çalışanlar: Şirketimiz ve bu kapsamda çalışanlar tarafından üstlenilen görevlerin gereği gibi yerine getirilebilmesi ve iletişimlerin sağlanabilmesi adına, diğer çalışanlara, müşterilere ve çalışanların görevlerini yerine getirmesi amacıyla temas etmesi gerekli diğer kişilere ait Kişisel Veriler çalışanlar ile paylaşılabilmektedir.
 • Etkinlik Sponsorları: Sponsorlara, sponsorluk faaliyet ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmak üzere ve bu amaca ulaşmak için gerekenle sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilmektedir.
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri: Hukuken Şirketimizden bilgi ve/veya belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişilerine, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilmektedir.
 • İş Ortakları: Kişisel Veriler; iş ortaklığının kurulması ve/veya iş birliğinin amacının yerine getirilmesi için, bu amaca uygun ve amaçla sınırlı olarak, iş ortaklarına aktarılabilmektedir
 • Hissedarlar: Faaliyetlerin takip edilmesi, ticari stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, denetim ve pay sahiplerine bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kişisel Veriler, hissedarlar ile paylaşılabilmektedir.
 • Müşteriler: Müşteriler tarafından alınan ürün ve hizmetlerin, müşteriler ile aramızdaki ilişki çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla çalışanlara ait Kişisel Veriler müşteriler ile paylaşılabilmektedir.
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları: Yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olmak üzere Kişisel Veri aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Ancak Kanun’un 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

5. Haklarınızı Kullanma Yollarınız Nelerdir?

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, sayfanın sonunda yer alan “Başvuru Formu” yazan kısma tıklayarak ulaşabileceğiniz formu kullanabilirsiniz. Başvuru için, bu formu doldurarak, taleplerinizi; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz. Başvuru hakkından yararlanılabilmesi için, başvuruların Türkçe yapılmış olması şarttır.

Yazılı başvurularınızda, formu doldurarak ıslak imzalı formu Şirketimizin, bu Aydınlatma Metni’nin giriş kısmında belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderebilir, bizzat elden teslim edebilir, yasal temsilciniz veya vekiliniz aracılığıyla ulaştırabilirsiniz.

Elektronik yollarla (e-posta üzerinden) yapılacak başvurularda, Başvuru Formunun doldurulması, ıslak imzalı formun PDF formatında taranması ve Şirketimizin info@solviads.com e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurularda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusunun bulunması zorunludur. Yasal temsilci tarafından yapılacak başvurularda özel yetki içeren noter onaylı vekâletname veya yasal temsil yetkisini gösterir belgelerin (örn; onaylı vesayet kararı), tüm başvurularda, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, özellikle zararınızın veya aleyhinize bir sonucun doğduğunu beyan ettiğiniz durumlarda bu durumu gösteren belgelerin başvuru ile birlikte iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

(Solvia Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası)
(Başvuru Formu)

Supporting your business processes with emerging technologies is the main goal of our business.